Obchodní podmínky

VK LOŽISKA s.r.o. - všeobecné obchodní podmínky /VOP/

1. Platnost všeobecných obchodních podmínek

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí rámcové kupní smlouvy č. ………….. /objednávky k níž byly přiloženy, či která se na ně odkazuje.

1.2. Jsou-li na základě rámcové kupní smlouvy č. ………….. / objednávky uzavírány jednotlivé dílčí kupní smlouvy, jsou tyto VOP nedílnou součástí těchto jednotlivých dílčích kupních smluv.

1.3. V případě, že se kupní smlouva svým výslovným obsahem odchyluje od obsahu těchto VOP,  mají ujednání kupní smlouvy přednost před odchylnými ujednáními obsaženými v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

2. Definice pojmů

2.1. Kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva, uzavřená ve smyslu rámcové kupní smlouvy, nebo přijatá objednávka.

2.2. Kupujícím se rozumí subjekt označený jako kupující v kupní smlouvě.

2.3. Prodávajícím se rozumí subjekt označený jako prodávající v kupní smlouvě.

2.4. Zbožím se rozumí věci, které se kupní smlouvou prodávající zavazuje dodat kupujícímu.

3. Množství, jakost, provedení a obal zboží

3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v množství, které určuje kupní smlouva.

3.2. Prodávající je zavazuje dodat kupujícímu zboží v jakosti a provedení, které určuje kupní smlouva.

3.3. Pro případnou přepravu je prodávající povinen zboží zabalit či jinak opatřit způsobem potřebným k uchování a ochraně dodávaného zboží.

3.4. Spolu se zbožím je prodávající povinen kupujícímu odevzdat doklady a jiné dokumenty, které jsou stanoveny kupní smlouvou, nebo které jsou s předmětným zbožím obvykle předávány.

4. Místo plně

4.1. Místo, ve kterém je prodávající povinen kupujícímu zboží odevzdat, je stanoveno kupní smlouvou.

4.2. Není-li místo plnění v kupní smlouvě výslovně stanoveno, je místem plnění sídlo kupujícího. Den splnění povinnosti prodávajícího dodat kupujícímu zboží je dnem dodání zboží.

4.3. Kupující provádí vstupní prohlídku zboží bezprostředně po dodání zboží. Zjistí-li kupující při vstupní kontrole zboží, že zboží má vady,nebo že bylo dodáno rozdílné množství oproti množství uvedenému na dodacím listu, oznámí tyto vady v co nejkratším termínu prodávajícímu, maximálně do 3 pracovních dní, písemnou formou, mail, doporučený dopis.

5. Termín plně

5.1. Termínem plnění je stanovena doba, ve které má mezi smluvními stranami dojít k dodání zboží.

5.2. Termín plnění stanoví kupní smlouva.

5.3. Nestanoví-li termín plnění kupní smlouva výslovně, je prodávající povinen kupujícímu dodat zboží ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a místu plnění.

5.4. Kupující je povinen zboží, je-li toto zboží bez vad, v termínu plnění od prodávajícího převzít.

5.5. Dostane-li se prodávající do prodlení se splněním povinnosti dodat kupujícímu zboží či jeho část, musí tuto skutečnost v co nejkratším čase oznámit kupujícímu telefonem, mailem a řešit možnost náhradního plnění a termínu plnění.

6. Kupní cena

6.1. Kupní cenu stanoví kupní smlouva.

6.2. Pokud není v kupní smlouvě stanoveno výslovně jinak, platí, že kupní cena stanovená ve smlouvě nezahrnuje daň z přidané hodnoty a cenu za případné balení nebo případnou přepravu zboží a další podobné náklady vynaložené v souvislosti s dodáním zboží kupujícímu

7. Splatnost kupní ceny

7.1. Splatnost kupní ceny je stanovena kupní smlouvou.

7.2. V případě, že splatnost kupní ceny kupní smlouvou stanovena není, je prodávající oprávněn vystavit daňový doklad na kupní cenu v den uskutečnění zdanitelného plnění se lhůtou splatnosti

14 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti takto vystaveného daňového dokladu.

7.3. Prodávající doručí kupujícímu doklady v listinné podobě opatřené podpisem, nebo na základě udělení souhlasu s elektronickou fakturací, zašle příslušné doklady e-mailovou poštou na e-mailovou adresu, sdělenou pro tento účel kupujícím.

7.4. Dnem zaplacení kupní ceny je v případě bezhotovostní platby den, ve kterém je bankou částka kupní ceny připsána ve prospěch běžného účtu prodávajícího.

8. Vady zboží, záruka

8.1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží dodané dle kupní smlouvy záruku.

8.2. Zárukou se prodávající kupujícímu zavazuje, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu, k němuž má být zboží kupujícím použito a že bude splňovat  katalogové  hodnoty a vlastnosti. Pro účely tohoto bodu se kupní smlouvou rozumí také výkresy a ostatní technická dokumentace, na kterou se kupní smlouva odvolává nebo která je přílohou kupní smlouvy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží provozem, na nevhodné použití, špatnou montáž a nevhodné skladovací podmínky pro dané zboží.

8.3. Délku záruční doby stanoví kupní smlouva. Pokud délku záruční doby Kupní smlouva nestanoví výslovně, činí délka záruční doby 24 měsíců od dodání Zboží Prodávajícím Kupujícímu.

8.4. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu byl písemně oznámen výskyt vady, kupujícímu písemně sdělit stanovisko k oznámené vadě. Kupující prodávajícímu za tímto účelem umožní prohlídku zboží, jehož se oznámení vady týká.

8.5. Kupující je oprávněn zvolit právo z vadného plnění, tj. provést volbu mezi právem na odstranění vady zboží dodáním nové nebo chybějící věci, opravou věci, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny.

8.6. Prodávající je povinen splnit povinnost odpovídající právu kupujícího z vadného plnění, které kupující zvolil, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy kupující prodávajícímu volbu svého práva z vadného plnění oznámil. V případě závažnější či sporné reklamace má prodávající právo tuto lhůtu přiměřeně prodloužit. O tom je povinen informovat kupujícího.

8.7. Dostane-li se prodávající do prodlení se splněním určité povinnosti z vadného plnění (povinnost odstranit vadu zboží dodáním nového nebo chybějícího zboží, povinnost odstranit vadu zboží opravou zboží nebo povinnost zaplatit přiměřenou slevu z kupní ceny),

8.8. Kupující je povinen zakoupené zboží skladovat v suchu, bezprašném prostředí, chráněné před slunečními paprsky, mimo dosah chemických látek.

9. Know-how, obchodní tajemství

9.1. Technickou dokumentaci, kterou prodávající obdrží od kupujícího za účelem dodání zboží, je prodávající oprávněn používat pouze v souvislosti s dodáním zboží dle kupní smlouvy. Prodávající je povinen zajistit ochranu předmětné technické dokumentace.

9.2. Veškeré informace, které se prodávající o kupujícím při plnění předmětu kupní smlouvy dozví, jsou považovány za důvěrné a prodávající je nesmí zpřístupnit žádné třetí osobě ani využít pro sebe k jiným účelům než k plnění kupní smlouvy.

10. Spory, rozhodné právo

10.1. Kupní smlouva, tyto všeobecné obchodní podmínky a veškerá práva a povinnosti smluvních stran z nich vzešlé se řídí právem České republiky.

10.2. Všechny spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Místem rozhodčího řízení je Hradec Králové.

11. Odstoupení od kupní smlouvy

11.1. Poruší-li jedna ze smluvních stran podstatným způsobem svoji povinnost, kterou má na základě kupní smlouvy včetně těchto všeobecných obchodních podmínek, a tuto svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí bude druhou smluvní stranou poskytnuta, je druhá smluvní strana oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

Za porušením povinností z kupní smlouvy podstatným způsobem se považuje například:

a) prodlení s dodáním zboží delší než 30 kalendářních dní

b) prodlení se zaplacením kupní ceny delší než 30 kalendářních dní

11.2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od kupní smlouvy také v případě, že vůči druhé smluvní straně bylo zahájeno insolvenční řízení nebo ztratí-li druhá smluvní strana oprávnění k podnikatelské činnosti.

11.3. Dojde-li k výskytu události vyšší moci na straně prodávajícího a prodávající nebude v důsledku takové události schopen plnit své povinnosti z kupní smlouvy způsobem a v termínech stanovených kupní smlouvou po dobu delší než 1 měsíc, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Za případy vyšší moci se považují takové události jako například zemětřesení, válka nebo rozsáhlé požáry či povodně, mezinárodní blokády. Za případy vyšší moci není možné považovat takové události jako stávka, odstávka, nedostatek pracovních sil, materiálu, platební neschopnost či prodlení subdodavatelů.

11.4. Odstoupením dle bodů tohoto článku shora se závazek založený kupní smlouvou včetně těchto všeobecných obchodních podmínek ruší. Bylo-li již z kupní smlouvy částečně plněno, je smluvní strana oprávněna od kupní smlouvy odstoupit v plném rozsahu anebo jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Smluvní strany vypořádají svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti se zrušením závazku z kupní smlouvy dle zákonné úpravy.

11.5. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení a zrušení závazku z kupní smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práva na sjednané smluvní pokuty, ujednání o volbě práva a řešení sporů, ujednání o know-how apod.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Obsahuje-li kupní smlouva odkaz na Incoterms, jde o odkaz na Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek – Incoterms 2010.

12.2. Kupní smlouva spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami obsahují úplnou dohodu 12.3. Smluvní strany jakožto podnikatelé vylučují z aplikace na závazek založený Kupní smlouvou ust. § 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. Kupní smlouva s těmito všeobecnými obchodními podmínkami nahrazují všechny předcházející dohody či ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

12.4. Smluvní strany spolu budou ve věcech vyplývajících z kupní smlouvy komunikovat písemně, či elektronicky. Touto formou lze činit úkony jako oznámení o odeslání zboží, vytčení vad zboží, apod. Objednávky, rámcové kupní smlouvy, jednotlivé dílčí smlouvy lze uzavírat pouze písemně, a to i faxem, nebo elektronicky s tím, že v případě elektronické komunikace musí být k elektronické zprávě přiložena naskenovaná kopie objednávky, nebo kupní smlouvy, opatřené v originále, ze kterého byla kopie naskenována, podpisem příslušné smluvní strany. Měnit, doplňovat či rušit kupní smlouvu včetně těchto všeobecných obchodních podmínek však lze pouze dodatky ke kupní smlouvě v písemné formě.

12.5 Podle Zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 24 hodin.

V Polici nad Metují dne: 1.3.2016

VK LOŽISKA s.r.o.
Soukenická 162
549 54 Police nad Metují

RSS

Novinky

01. srpen

Zrušení prodejny VK LOŽISKA v Praze

K 31.7.2019 dochází ke zrušení prodejny VK LOŽISKA v Praze v ulici Náchodská.

DIMENSOR

Sídlo a prodejní místa

VK LOŽISKA s.r.o.
Soukenická 162
549 54 Police nad Metují

Zobrazit další kontakty

  • +420 491 541 600
  • +420 491 541 601

Novinky e-mailem

Novinky e-mailem

© 2019, VK LOŽISKA s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑