Kategorie
Kategorie
VK LOŽISKA s.r.o. (https://www.vkloziska.cz/)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY    

Sídlo společnosti:

VK LOŽISKA s.r.o.
Soukenická 162
549 54  Police nad Metují

IČO: 62029673
DIČ: CZ62029673

Zapsáno:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7155


Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny obchodní případy realizované prostřednictvím e-shopu. Podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele, dodavatele) a kupujícího (spotřebitele, podnikatele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s českým právním řádem.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.), vše v platném znění. Od těchto obchodních podmínek je možné se odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
Obchodní podmínky jsou závazné pro kupujícího od okamžiku potvrzení objednávky se zaškrtnutím Souhlasím s obchodními podmínkami firmy.

1) Základní ustanovení

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
VK LOŽISKA s.r.o., se sídlem Police nad Metují, Soukenická 162, 549 54
IČO: 62029673, DIČ: CZ62029673,
zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 7155

Kupující (spotřebitel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nakupuje výrobky a užívá služby za jiným účelem než pro podnikání.

Kupující (podnikatel), nakupuje výrobky a služby za účelem svého podnikání.
Každá registrace musí obsahovat identifikační údaje: jméno a příjmení (fyzické osoby), jméno, příjmení, název společnosti, IČO, popř. DIČ (právnické osoby), ulice a č.p., město, PSČ, země. Dále musí obsahovat kontaktní údaje: telefon a e-mail.
Identifikační údaje na objednávku jsou přebírány z registrace uživatele, každou změnu v kontaktních údajích je kupující povinen aktualizovat ve svém účtu – Můj účet.
Zodpovědnost za chyby v dodávkách, vzniklé z důvodu uvedení chybných identifikačních údajů, nese kupující.
Prodávající může odmítnout registraci nově příchozího kupujícího z možných důvodů (vícenásobná registrace, …).
Po odeslání objednávky z e-shopu obdrží kupující informaci prostřednictvím e-mailu, že jeho objednávka byla zaevidována. Historii svých objednávek může kupující sledovat ve svém účtu – Internetové objednávky.
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení informace o zaevidování objednávky kupujícímu (jedná se o závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího). Tímto okamžikem mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Objednávku není potřeba potvrdit e-mailem či telefonicky.
Storno objednávky ze strany kupujícího musí být smluvními stranami vzájemně schváleno zejména u položek, které nejsou běžně na skladě, nebo které jsou dodávány ve velkém množství nebo na speciální zakázku. Pokud nebude prodávající schopen dodat zboží dle objednávky kupujícího v požadovaném množství, ceně nebo termínu, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit kupujícímu s uvedením možného náhradního termínu dodání, v tomto případě je kupující oprávněn potvrzenou objednávku bezodkladně stornovat bez jakýchkoli postihů ze strany prodávajího.
Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí, nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. Prodávající si v poslední řadě vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě neodvratitelné události nebo zásahu vyšší moci.

2) Ceny zboží

Veškeré ceny na e-shopu jsou v Kč, popř. Eur (je výslovně uvedeno) bez DPH
Konečná cena včetně DPH je zobrazena ve vystavené objednávce před samotným odesláním.

Prodávající si vyhrazuje změnu cen vlivem změny kurzů zahraničních měn vůči Kč nebo vlivem všeobecného růstu ceníkových cen výrobců.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen u položek, které nejsou skladem a jsou naceněny z důvodu dopravy zboží od dodavatele. Pro potvrzení uvedené ceny nás můžete kontaktovat na tel.č. 491 541 600.
Cenu položek bez cen je možné získat na poptání na tel.č. 491 541 600 nebo e-mail prodej@vkloziska.cz
K ceně zboží bude připočteno dopravné dle bodu 4 těchto obchodních podmínek, dopravné a dobírečné není součástí kupní ceny.

3) Platební podmínky, způsob úhrady

Veškeré závazky se kupující vůči prodávajícímu zavazuje uhradit v dohodnutém termínu.
V případě prodlení s platbou po lhůtě splatnosti se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky. Smluvní pokuta neplatí při oboustranné dohodě smluvních stran o odlišném datu splatnosti daňových dokladů.

Dobírka:

 • Platba bude uhrazena pracovníkovi přepravní služby při převzetí zboží.
 • Při dodání zboží na dobírku spotřebiteli podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., se vychází z § 457 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., kde se za datum zdanitelného plění považuje den předání prvnímu přepravci. Prodávající dle kupní smlouvy je povinen předat zboží dopravci v určitém místě.

Převodní příkaz:

 • Platba na základě vystavené zálohové faktury, zboží je expedováno až po připsání finanční částky na účet prodávajícího.
 • Platba s předem stanovenou splatností faktur, nutné předem projednat. Pokud není stanoveno jinak, splatnost faktur činí 14 dní.

Platební brána GoPay:

 • Platební kartou (GoPay) – zboží zaplatíte ihned po dokončení objednávky přes platební portál Gopay Vaší kartou.
 • On-line platbou (GoPay) – zboží zaplatíte ihned po dokončení objednávky přes platební portál Vašeho internetového bankovnictví.

Přijímáme karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Použití elektronických karet VISA Electron a Maestro je možné pouze v případě, že toto umožňuje Vaše banka. Dále některé banky vydávají tzv. virtuální karty, které jsou určeny výhradně k nákupu na internetu.

4) Dodání zboží:

Kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a za dodané zboží zaplatit kupní cenu.
Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.
Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna předáním zboží prvnímu přepravci. Okamžikem dodání zboží dle předchozí věty přechází na kupujícího nebezpečí škod.
Místo a způsob předání zboží je dána jednotlivými objednávkami kupujícího. Součástí dodávky není instalace zboží či předmětu plnění.
Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu.
K ceně zboží je dále účtováno dopravné podle druhu dopravy a hmotnosti zásilky.
Při objednání v celkové hodnotě nad 7 000 Kč (bez DPH) je doprava zdarma na území České republiky, pokud není stranami smluveno jinak. U vybraného sortimentu (zlevněné zboží a jiné) či pokud je zvláštními podmínkami sjednáno jinak, výše uvedené ujednání o dopravě zdarma neplatí.

Ceny dopravného na území České republiky:
DPD:  balík (do 31,5 kg, mimo plastická maziva a oleje) 90 Kč bez DPH (dobírka + 20 Kč bez DPH)
Geis CZ:  dopravné se řídí platným ceníkem Geis CZ (paletové dodávky včetně dodávek kanystrů a dóz plastických maziv a olejů)
Ceny dopravného na území Slovenské republiky:
DPD:  balík (do 31,5 kg) 8 EUR bez DPH (dobírka + 2 EUR bez DPH)

Obsah dodávky je kupující, který není spotřebitelem, povinen zkontrolovat již při převzetí dodávky od dopravce. Pokud je shledána závada obalu zboží, resp. je možné že zboží bylo poškozeno přepravou, kupující zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u přepravce. Kupující a přepravce sepíší protokol o závadě a zásilka bude vrácena zpět prodávajícímu. Tuto skutečnost je kupující povinen bezodkladně oznámit prodávajícímu. Na pozdější reklamaci závady (např. poškození zboží při přepravě) bez výše uvedeného postupu nebude brán zřetel.
Obsah dodávky není kupující, který je spotřebitelem, povinen zkontrolovat při převzetí dodávky od dopravce. Prodávající však doporučuje zkontrolovat dodávku již při převzetí dodávky od dopravce. Spotřebitel svým podpisem na přepravním dokladu dává najevo, že jím převzatá dodávka byla zvnějšku nepoškozena a případná reklamace týkající se tohoto poškození bude vycházet z předpokladu bezvadného převzetí.

5) Odstoupení kupujícího - spotřebitele od kupní smlouvy

V souladu s § 53 odst.7 občanského zákoníka má kupující - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Toto právo se však vztahuje pouze na kupujícího - spotřebitele, nikoli na kupujícího - podnikatele. V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu nejpozději 14.den od doručení zboží. Zboží je potřeba doručit kompletní, spolu s původním obalem, nepoškozené, nejevící známky užívání spolu s dokladem prokazujícím koupi zboží u prodávajícího. V případě, že by vrácené zboží bylo nekompletní, vyhrazuje si prodávající uplatnit odpovídajicí kompenzaci za snížení hodnoty vrácené věci. Tím není dotčen nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jekékoli sankce. Pokud spotřebitel výše uvedeným postupem odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající částku odpovídající kupní ceně do 5 dnů od vrácení a kontroly zboží. (Pro případ, že je zasláno jednou zásilkou několik zboží, vztahuje se výše uvedené na každé jednotlivé zboží zvlášť.)

Odstoupení od smlouvy provede kupující písemnou formou (písemným dopisem - zaslaným poštou, faxem), aby bylo zřejmé, že činí tento úkon a využívá svého práva. Pouhé vrácení zboží nebude považováno za odstoupení od smlouvy.

Vrácení zboží formou dobírky nebude prodávajícím přijato. Vrácení zboží kupující provede formou zaslání balíku.

Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smluv:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

6) Reklamační podmínky

a. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží kvalitativní nebo kvantitativní vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

b. Kupující se zavazuje dodané zboží řádně převzít a případné rozdíly oproti objednávce nebo průvodním dokladům a zjevné vady neprodleně, nejpozději do 5-ti dnů po převzetí dodávky, oznámit prodávajícímu.

c. Kvalitativní vadou se rozumí, že neopotřebované zboží nevykazuje parametry udávané platnými katalogy nebo katalogovými listy, nebo nemá obvyklé užitné vlastnosti pro účel, ke kterému se zboží obvykle používá. Za kvalitativní vadu se považuje též vadně účtovaná cena oproti smluvené ceně nebo ceníkové ceně.

d. Množstevní vadou se rozumí rozdíl oproti požadovanému množství, smluvenému množství nebo záměna jiným, vzájemně nenahraditelným zbožím.

e. Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpis lhůta k použití věci, skončí záruční lhůta uplynutím této lhůty, tedy u výrobků s omezenou trvanlivostí a vyznačeným datem spotřeby je záruka v délce nejvýše do vyznačeného data spotřeby.

Je-li kupujícím, který není spotřebitelem, činí záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje, s výjimkou zboží, u kterého je záruka kratší. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použité věci, skončí záruční lhůta uplynutím této lhůty, tedy u výrobků s omezenou trvanlivostí a vyznačeným datem spotřeby je záruka v délce nejvýše do vyznačeného data spotřeby.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, poškození zboží jeho nevhodnou dopravou nebo skladováním. Záruka se dále nevztahuje na zboží nevhodně použité, namontované, demontované nebo poškozené při montáži a demontáži. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená vnějšími událostmi.

f. Oprávněné reklamace je prodávající povinen vyřídit do 30-ti dnů, s ohledem na druh zboží, lze tuto lhůtu prodloužit z důvodu posouzení vad výrobcem, v těchto případech má prodávající povinnost informovat kupujícího o průběhu reklamačního řízení a kupující s prodloužením reklamační lhůty souhlasí.

g. Uplatnění reklamace:

 • informujte nás o reklamaci e-mailem, poštou.
 • vyplňte Zadání nové reklamace. Uveďte důvod reklamace, popis, typ závady a odešlete
 • zboží zašlete zpět na adresu prodejního místa
 • ve spodní části reklamace můžete sledovat průběh a stav reklamace

h. Uplatnění záruky, kupující - spotřebitel má právo:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepovažuje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

i. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (doprava reklamovaného zboží k prodávajícímu). V případě neoprávněné reklamace nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace.

j. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborné montáže, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou instalací a manipulací.

7) Technické parametry

Technické parametry zboží jsou dány platnými katalogy nebo katalogovými listy jednotlivých výrobců. V případě nejasností prodávající poskytne bližší technické údaje na základě písemného požadavku kupujícího.


8) Ochrana osobních údajů

Vyplněním registrace v internetovém obchodě vkloziska.cz, ve kterém kupující uvádí své osobní údaje, kupující prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze společnosti VK LOŽISKA s.r.o. a to až do doby odvolání tohoto souhlasu, s tím, že s poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tedy dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících obchodu z důvodu zjednodušení procesu nákupu.

Veškerá data získaná od kupujících slouží výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího, data jsou získávána pouze v nezbytném rozsahu. Kupující má právo kdykoli požádat o výmaz z databáze. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku tvoří dopravce, kterému je předáno nezbytné minimum údajů, sloužící pro doručení dodávky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („OOÚ“).

Společnost VK LOŽISKA s.r.o. (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zpracováváme osobní údaje, sloužící k identifikaci našich odběratelů, které získáváme za účelem uzavírání smluv, objednávek, nebo abychom mohli posoudit, jaký produkt či službu můžeme zákazníkovi nabídnout. Tyto osobní údaje, jakými jsou např. název a sídlo společnosti, IČ, jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo kontaktní osoby, zpracováváme v rozsahu nezbytném pro příslušný účel a po dobu nezbytně nutnou, jak nám to ukládají právní předpisy.

Takto získané osobní údaje nikomu nepředáváme s výjimkou, kdy nám to ukládá právní předpis nebo náš oprávněný zájem.

Podle zákona o ochraně osobních údajů mají Subjekty údajů právo:
- vzít souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké jejich osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup ke svým osobním údajům a případně je nechat aktualizovat,
- požádat po nás výmaz osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

9) Ochrana informací

Obě smluvní strany se dohodly, že nebudou poskytovat jakékoli informace, které se dozví v souvislosti s uzavřeným smluvním vztahem třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že registrací jsou mu zpřístupněny informace, které prodávající chrání právě nutnou registrací. V případě porušení této povinnosti se zavazuje kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 20 % (z kupní ceny), smluvní pokuta je splatná na výzvu kupujícího. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Při opakovaném nebo zvlášť hrubém porušení výše uvedené ochrany informací si prodávající vyhrazuje právo zrušit registraci kupujícího a zamezit dalšímu přístupu do e-shopu vkloziska.cz.