Kategorie
Kategorie
VK LOŽISKA s.r.o. (https://www.vkloziska.cz/)

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád e-shopu (dále jen „VOP“)

VERZE 1.1. účinnost od 3.6.2022


SPOLEČNOST

VK LOŽISKA,s.r.o.
IČO: 62029673
DIČ:CZ 62029673
se sídlem Soukenická 162, 549 54 Police nad Metují
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 7155
Webová adresa e-shopu: https://www.vkloziska.cz/
emailová adresa: vkloziska@vkloziska.cz
Tel.: +420 491 541 600
GPS: 50°53'6.562"N, 16°23'0.868"E

Prodejna a centrální sklad (adresa pro reklamaci zboží):
Komenského náměstí 106,549 54 Police nad Metují
emailová adresa: vkloziska@vkloziska.cz
Tel.: +420 491 541 604;
Mobil: +420 604 541 600
odpovědný zaměstnanec: Miloš Ištok, Karel Macoun, Tiefa Jan


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále též „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
VK LOŽISKA, s. r.o., se sídlem Soukenická 162, 549 54 Police nad Metují, IČO: 62029673, DIČ: CZ
62029673 (dále jen
„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou (dále jen
„kupující“) prostřednictvím
webového rozhraní a prodej zboží z internetového obchodu společnosti umístěného na internetové
adrese společnosti
https://www.vkloziska.cz/.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky
prodávajícího uvedené v bodu 1.1. výše a další související právní vztahy. Tyto obchodní podmínky se
vztahují v plném rozsahu pouze na smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím
spotřebitelem.
Kupující spotřebitel (dále spotřebitel) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním
jinak jedná.
Podnikatelem je osoba vymezená zejména v § 420 odst. 1 občanského zákoníku. Za
podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní
nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná
jménem nebo na účet podnikatele. Pokud je kupujícím podnikatel, řídí se smluvní vztah platnými
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Těmito obchodními podmínkami pak s výjimkou
(vylučují se) jejich ustanovení, promítajících práva a povinnosti dle zákonné úpravy závazků ze smluv
uzavíraných se spotřebitelem (a distančních smluv), zejména článku 5. (odstoupení od kupní smlouvy
spotřebitelem).

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavřením kupní
smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na
obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky
upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových
stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít
v českém jazyce.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET (REGISTRACE)

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého
uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží
(dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání
zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné. Zejména je kupující povinen odlišit, zda zboží objednává jako
podnikatel uvedením svého identifikačního čísla či jako spotřebitel.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere
na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet
déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně
obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupní smlouva může být uzavřena při přímém prodeji uskutečněného přes webové rozhraní a při
prodeji zboží z internetového obchodu společnosti umístěného na internetové adrese společnosti
https://www.vkloziska.cz/.

3.2. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech daní (např. daně z přidané hodnoty) a všech
souvisejících poplatků kromě nákladů na dopravu zboží (pouze pro internetový obchod) s výjimkou
zjevné chyby (např.
cena, která se zřetelem ke všem okolnostem, zejména obvyklým cenám zboží na
trhu, nemůže být správná, když nedosahuje ani výrobních nákladů na zboží,
či ztráty možnosti plnit).
Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní obchodu.
Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně
sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní
obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen
jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby
vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko
„Odeslat Objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce
(dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Výše uvedené automatické zaslání oznámení o přijetí
objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky prodávajícím.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní
ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky
(například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová
zpráva, ve které Prodávající potvrdí objednávku Kupujícímu.

3.7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle
kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový
návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až zpětným potvrzením
kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s
osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.9. Kupující bere na vědomí, že v objednávce jím zaslané prodávajícímu nelze měnit a rozšiřovat
prodávajícím zveřejněnou nabídku zboží, ceny, podmínky jeho dodání a kupní smlouva může vzniknout
postupem dle § 1740 odst.2 občanského zákoníku.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.11. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
- na dobírku osobním odběrem v místě určeném kupujícím v objednávce;
- platbou na účet v bance (převodní příkaz), platbou pomocí platební brány GoPay.
Platební brány GoPay, pomocí kterých jsou realizovány vybrané platební metody provozuje společnost
GoPay. Společnost GoPay je držitelem povolením od ČNB (České Národní Banky) a podléhá přísné
regulaci ČNB. Veškeré předávání citlivých údajů probíhá zabezpečeným šifrovaným spojením pomoci
SSL a nebo 3D-Secure.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením
a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s
dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti, kartou či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží.

4.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad
– fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající
kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího
či je součástí balení dodávaného zboží.

4.7. Na veškeré dodávané zboží se vztahuje výhrada vlastnického práva a zboží zůstává až do úplného
zaplacení ceny včetně všech případných souvisejících plateb (např. příslušenství) jakož i zúčtování
případného zůstatku na běžném účtu vlastnictvím prodávajícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD

KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITELEM

5.1. Kupující spotřebitel (dále kupující) bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku
nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání
kupujícího nebo pro jeho osobu (např. dělení řetězů, řezání kolejnic atd.), od kupní smlouvy o dodávce
zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických či funkčních důvodů jej není možné
vrátit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní
smlouvy odstoupit (např. § 2110 občanského zákoníku), má kupující v souladu s ustanovením § 1829
odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí
zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika
částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může
kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu prodávajícího VK LOŽISKA s.r.o., a to i
v elektronické podobě na email
vkloziska@vkloziska.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy
prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením
zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující
bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady, resp. nebude-li jiný způsob - s ohledem na
v kupní smlouvě zvolený způsob dodání zboží a úhrady kupní ceny - objektivně možný (např. při platbě
na dobírku nutno pro vrácení kupní ceny uvést účet kupujícího, pokud nebude kupní cena vracena na
provozovně prodávajícího v hotovosti). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu již odeslal.

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či
částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím
vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až
do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě, pokud došlo k úhradě kupní ceny kupujícím, vrátí
prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to dle dohody v hotovosti na provozovně
prodávajícího nebo bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje kupující, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je
způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné
náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,
je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce, je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či jejím poškození nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala výše uvedené podmínky a
na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (dále též odpovědnost za vady
zboží) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá,
c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Práva z odpovědnosti za vady zboží je kupující oprávněn uplatnit v době 12 (pokud není
spotřebitel) respektive 24 měsíců (pokud je spotřebitel) od převzetí zboží. Kupující zboží podle
možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 občanského
zákoníku a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se dle zákona za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí (opak prokazuje prodávající). Kupující je ze zákona povinen oznámit vadu bez zbytečného
odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, u skryté vady bez zbytečného
odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit.

7.4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že zboží bylo instalováno nebo používáno
v rozporu s návodem k použití nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným
užíváním, zboží bylo mechanicky poškozeno (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku), vada
byla způsobena neodborným nebo nešetrným či nadměrným zacházením nebo tím, že zboží bylo
používáno k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu, došlo ke jeho poškození živly
(např. voda, oheň či blesk apod.) či třetí osobou, došlo k poškození zboží při přepravě (tato reklamace
se řeší přímo s dopravcem). Dále se odpovědnost prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje
na případy, kdy má kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým
užíváním výrobku, nebo vyplývá-li to z povahy výrobku.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího:
-poštou nebo osobně na adrese: Komenského náměstí 106,549 54 Police nad Metují
Kupující má zákonné právo dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele uplatnit práva
z vadného plnění též v sídle prodávajícího uvedeném v bodu 1.1. obchodních podmínek.

7.6. Kupující je při podávání reklamace povinen doložit:
- doklad o prodeji zboží (daňový doklad - faktura, doklad o převzetí zboží),
- záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán.
- reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
- popis závady,
uplatněný nárok z vadného plnění viz protokol ke stažení.

Zpráva o závadě ložiska (formulář určený pro reklamaci ložisek, kde je potřeba uvádět detailní informace např. o rozměrech, mazání, montáži, provozních podmínkách...)

Zpráva o závadě zboží (formulář pro reklamaci ostatního zboží, nebo reklamaci poškození při dopravě)

7.7. V provozovně firmy je kupujícímu vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace. V případě zaslání
zboží poštou (jiným dopravcem) je vystaveno potvrzení o převzetí a zasláno emailem.

7.8. Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle
do 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě. Tato lhůta začíná běžet dnem
uplatnění reklamace dle bodu 7.5. výše. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

7.9. Pokud je reklamujícím spotřebitel, splní rovněž prodávající svoje povinnosti dle zákona 634/1992
o ochraně spotřebitele, zejména jeho § 19. Zejména vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy
spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále vydá
spotřebiteli pomocí e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace spotřebiteli vydá písemné
odůvodnění tohoto zamítnutí.

7.10. Nemá-li zboží vlastnosti dle bodu 7.2. výše a jsou splněny další výše uvedené podmínky
oprávněnosti reklamace, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není
vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen
výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady
neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné
odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro
větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li
spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti
nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i
v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit,
jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by navrhované zjednání
nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.11. Při uplatnění práv z vadného plnění podnikatelem platí obecná zákonná úprava práva z vadného
plnění dle občanského zákoníku s tím, že zboží bude kupujícím přednostně bezplatně opraveno. Pokud
se jedná o neodstranitelnou závadu bude zboží vyměněno za nové.

7.12 Při výměně zboží za nové neběží nová doba odpovědnosti za vady zboží, nýbrž pokračuje doba
původní. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující zboží pro dobu od uplatnění do
vyřízení reklamace užívat. Tato doba se rovněž prodlužuje při vyřízení reklamace opravou o dobu, po
kterou nemohl kupující zboží po dobu od uplatnění do vyřízení reklamace užívat.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu
(včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude
vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat
či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy,
programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového
rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv
ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů
třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

8.6. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy e-mail:
vkloziska@vkloziska.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
adresu kupujícího.

8.7. Závazkový vztah se řídí výlučně českým právem. Použití práv jiných zemí o kupní smlouvě je
výslovně vyloučeno. Smluvní strany tímto sjednávají pravomoc a příslušnost českých soudů.

8.8.   K rozhodnutí všech sporů vzniklých z těchto všeobecných obchodních podmínek, jakož i ze smluv
vzniklých na jejich základě je místně příslušný výlučně ten věcně příslušný soud, v jehož obvodu se
nachází naše současné sídlo.

8.9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ0:
000 20 869, internetová adresa:
http://www.coi.cz.; https://www.coi.cz/informace-o-adr; email: adr@coi.cz.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z
kupní smlouvy.

8.10. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a návazně zápisu
v obchodním rejstříku. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský
úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká

obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. VYŠŠÍ MOC

9.1.    Případy vyšší moci opravňují prodávajícího odložit provedení dodávky o dobu trvání takové
překážky a o přiměřenou dobu potřebnou k obnovení výroby a dále k úplnému či částečnému
odstoupení od smlouvy v závislosti na následcích případů vyšší moci. Opozdí-li se dodávka na základě
působení vyšší moci o více než tři měsíce, je kupující oprávněn odstoupit od té části závazku, která je
tímto dotčena.

9.2.    Za případy vyšší moci se považují, aniž by se však jednalo o úplný výčet, veškeré vlivy, zejména
přírodních sil, jejichž předcházení či odvrácení je mimo sféru našeho vlivu, jako například zemětřesení,
zásah blesku, mráz, konfiskace, sabotáž, požár, stávka a nedostatek surovin.

10. ZMĚNA ADRESY,AUTORSKÉ PRÁVO

10.1.   Kupující se zavazuje oznamovat nám změny své obchodní adresy, dokud nebude předmětný
závazkový vztah oboustranně zcela splněn. Odepře-li kupující převzetí zásilky, má se zato, že zásilka
byla doručena dnem, kdy kupující její převzetí odepřel. Bude-li zásilka určená kupujícímu uložena u
osoby, která byla pověřena jejím doručením, má se zato, že zásilka byla doručena třetí (3.) den po jejím
uložení.

10.2.   Případné vzory nebo nákresy (vyobrazení) a materiály obdobného druhu zůstávají nadále naším
vlastnictvím. Kupující nezískává žádné právo takové věci jakkoli užívat při svém podnikání či je jakkoli
využívat nebo zhodnocovat, byť v jakékoliv pozměněné podobě.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze
k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Žádné z poskytnutých osobních údajů, které kupující
prodávajícímu poskytne pro vznik smluvního vztahu, nebudou vědomě žádným způsobem jinak
zveřejněny a poskytnuty třetí osobě.

11.2. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu
na zachování životně důležitých zájmů subjektů údajů, a také dbá na ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje kupujícího, jsou
poskytnuty dobrovolně na základě svobodného rozhodnutí a jsou poskytnuty prodávajícímu za účelem
splnění objednávky.
Jedná se o tyto údaje:
jméno, příjmení, je-li kupujícím subjekt údajů (občan), nebo podnikatel, adresa trvalého bydliště
kupujícího je-li kupujícím subjekt údajů(občan) adresa sídla je-li kupující podnikatel, datum narození,
je-li kupujícím subjekt údajů(občan), nebo IČO je-li kupujícím fyzická osoba, telefonní číslo, emailovou
adresu, číslo bankovního účtu, podpis nebo biometrický podpis.

11.3. Prodávající, shromažďuje, zpracovává a uchovává tyto údaje v souladu s obchodním vztahem
vznikajícím na základě těchto smluvních podmínek včetně vyřízení reklamace, a v souladu s Nařízením

Evropské unie a Rady 2016/679 o ochraně osobních údajů, a v souladu s platnými zákony České
republiky v platném a účinném znění.

11.4. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů
pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby písemného odvolání souhlasu se
zpracováním údajů subjektu údajů. Prodávající vymaže údaje subjektu údajů, který o to požádal až po
uplynutí lhůt stanovených zákonem a upravujících obchodní vztahy. Odvolání souhlasu kupujícího o
zpracování jeho osobních údajů, musí kupující zaslat písemně na adresu VK LOŽISKA s.r.o., Soukenická
162, 549 54 Police nad Metují. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.
Odvolání musí být zasláno na emailovou adresu uvedenou při vzniku obchodního vztahu. 

11.5. Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž
zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou stanoveny v bodě 12.2. těchto obchodních
podmínek.

11.6. V rámci reklamačního řízení jsou použity údaje, ke kterým dal kupující souhlas dle bodu 12.2.
Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány a v souladu s Nařízením Evropské unie a Rady
2016/679 v účinném znění.

11.7. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva
požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu.

11.8. Pokud dojde k naplnění a realizaci bodu 9., těchto obchodních podmínek, poskytne postupitel
(prodávající) postupníkovi jen údaje, nutné k provedení tohoto právního úkonu a výhradně údaje se
kterými dal kupující při vzniku smluvního vztahu souhlas.

11.9. VK LOŽISKA s.r.o. si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo
odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na
tzv. blacklistu.

11.10. VK LOŽISKA s.r.o. si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů
webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání
tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé
smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu může být
doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském nebo adresu uvedenou
kupujícím v jeho objednávce.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném
znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo
na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Nové znění všeobecných obchodních podmínek
bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost
předchozích všeobecných obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle
dosavadního znění všeobecných obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

14.2. Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá
platnost ostatních ustanovení všeobecných obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či
všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním ř&a